BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Osnovna škola « Jajce» Kruščica

Kruščica bb, Jajce

Tel: 030/ 279- 568 ;  fax: 279 – 219

e-mail: osjajcekruscica@gmail.com

Broj: 375/20

Datum: 16.10.2020.godine

Na osnovu čl. 121. Pravila Škole i čl. 3. Pravilnika o radu Osnovne škole „Jajce” Kruščica, čl.73. Zakona o osnovnoj školi SBK-u (Sl. Novine SBK br.1/01, 17/04), a u skladu sa čl. 9. Stav 1. Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u (Sl.novine SBK br.7/19), nakon razmatranja prijava pristiglih po raspisanom konkursu koji je objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo dana 09.09.2020.godine, direktor škole donio je

ODLUKU O PRIJEMU U RADNI ODNOS

I

Za obavljanje poslova i radnih zadataka:

1. Dizdarević Tašo Rejhana na poziciju nastavnika Bosanskog jezika i književnosti, 13časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa trudničkog bolovanja , a najduže do 30.06.2021.godine;

2. Žuna Ines na poziciju nastavnika Engleskog jezika, 17 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najduže do 30.06.2021.godine;

3. Duranović Hamza na poziciju nastavnika matematike, 12časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

4. Duranović Hamza na poziciju nastavnika informatike, 6 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

     Hodžić Selvedin na poziciju nastavnika informatike, 2 časa sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

5. Jusufspahić Dženita na poziciju nastavnika likovne kulture, 5 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

6. Hodžić Selvedin na poziciju nastavnika tehničke kulture, 5 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

7. Zjajo Esma na poziciju nastavnika hemije, 4 časa sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

8. Kahrić Senida na poziciju nastavnika geografije, 8 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

9. Terzić Amra na poziciju nastavnika razredne nastave, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;

10. Orahovčić Amra na poziciju nastavnika razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora Škole, a najduže do 30.06.2021.godine;

11. Žilić Esma na poziciju nastavnika razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog odsustva, a najduže do 30.06.2021.godine;

12. Nasup Adisa na poziciju nastavnika Njemačkoj jezika, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;

13. Đananović Munira na poziciju nastavnika Turskog jezika, 6 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

14. Tašo Aldijana na poziciju Bibliotekar, puno radno vrijeme, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;

15. Keljalić Salih na poziciju nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;

16. Kahrić Senida na poziciju nastavnika historije, 12 časova sedmično, na neodređeno radno  vrijeme.

II

Na donesenu odluku izabrani kanidati i kandidati sa liste uspješnih kandidata imaju pravo prigovora Upravnom odboru Škole u roku od 8 dana od dana objave Odluke na WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/ .

III

 Odluka o izboru postaje konačna nakon isteka roka za podnošenje prigovora.

Obrazloženje

Na raspisani konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta za poslove i radne zadatke nastavnika u školsku 2020/2021.godinu sa prijavljenim kandidatima je obavljen pismeni i usmeni dio intervjua te je Komisija za provođenje usmenog i pismenog dijela intervjua dostavila Listu uspješnih kandidata direktoru Škole. 

Direktor Škole je postupajući u skladu sa čl. 9. stav 1. Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u (Sl.novine SBK br.7/19) donosi odluku o prijemu kandidata kao što je navedeno u dispozitivu.

Direktor Škole

Emušić Sakib

D o s t a v l j e n o:

– kandidatima  (put web stranice)

– a/a