BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Osnovna škola « Jajce» Kruščica

Kruščica bb, Jajce

Broj: 22/21

Datum: 28.01.2021.godine

Na osnovu čl. 121. Pravila Škole i čl. 3. Pravilnika o radu Osnovne škole „Jajce” Kruščica, čl.73. Zakona o osnovnoj školi SBK-u (Sl. Novine SBK br.1/01, 17/04), a u skladu sa čl. 9. Stav 1. Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u (Sl.novine SBK br.7/19), nakon razmatranja prijava pristiglih po raspisanom konkursu koji je objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo dana 08.01.2021.godine, direktor škole donio je

ODLUKU O PRIJEMU U RADNI ODNOS

I

Za obavljanje poslova i radnih zadataka:

1. Kurić Ajla na poziciju nastavnika fizike, 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;

2. Nasup Adisa na poziciju nastavnika Njemačkoj jezika, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;

II

Na donesenu odluku izabrani kanidati i kandidati sa liste uspješnih kandidata imaju pravo prigovora Upravnom odboru Škole u roku od 8 dana od dana objave Odluke na WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/ .

III

Odluka o izboru postaje konačna nakon isteka roka za podnošenje prigovora.

Obrazloženje

Na raspisani konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta za poslove i radne zadatke nastavnika u školsku 2020/2021.godinu sa prijavljenim kandidatima je obavljen pismeni i usmeni dio intervjua te je Komisija za provođenje usmenog i pismenog dijela intervjua dostavila Listu uspješnih kandidata direktoru Škole. 

Direktor Škole je postupajući u skladu sa čl. 9. stav 1. Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-u (Sl.novine SBK br.7/19) donosi odluku o prijemu kandidata kao što je navedeno u dispozitivu.

D o s t a v l j e n o:

– kandidatima  (put web stranice)

– a/a               

                                                                              Direktor

Sakib Emušić