BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Osnovna škola « Jajce» Kruščica

Kruščica bb, Jajce

Broj: 08/21

Datum: 18.01.2021.godine

Predmet: OBAVIJEST KANDIDATIMA

Pismeni i usmeni dio intervju sa kandidatima koji su se prijavili na konkurs br.03/21 od 07.012021.godine obaviti će se dana 20.01.2021.godine u prostorijama Matične škole u Kruščici sa početkom u 10:00h.

Oblasti iz kojih će kandidati biti testirani su:

  • Zakon o osnovnoj školi SBK-a
  • Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda;
  • Pedagoški standardi za osnovne škole SBK-a;
  • Pedagoška dokumentacija

Molimo sve kandidate da se pridržavaju higijensko-epidemiološki mjera i na intervju obavezno dođu sa zaštitnom maskom. 

Direktor škola

Emušić Sakib

Dostavljeno: