BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Osnovna škola « Jajce» Kruščica

Kruščica bb, Jajce

Broj: 355/20

Datum: 09.10.2020.godine

Predmet: OBAVIJEST KANDIDATIMA

Pismeni i usmeni dio intervju sa kandidatima koji su se prijavili na konkurs br.304/20 od 08.09.2020.godine obaviti će se dana 12.10.2020.godine u prostorijama Matične škole u Kruščici sa početkom u 12:00h.

Oblasti iz kojih će kandidati biti testirani su:

  • Zakon o osnovnoj školi SBK-a
  • Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda;
  • Pedagoški standardi za osnovne škole SBK-a;
  • Pedagoška dokumentacija

Molimo sve kandidate da se pridržavaju higijensko-epidemiološki mjera i na intervju obavezno dođu sa zaštitnom maskom. 

                                                                            

                                                                                       Direktor Škole

                                                                            (Sakib Emušić)

Dostavljeno: