Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE Osnovna škola «Jajce»Kruščica J a j c e Broj: 304/20 Datum: 08.09.2020.godine Na osnovu čl.57.Zakona o osnovnoj školi SBK(Sl.novine SBK br.11/01,17/04), čl. 3. i 4 Uredbe o postupku...